Obra txiki sinpleen jakinarazpenaOrgano kudeatzailea

Berriozarko Udala – Hirigintza Saila

Xedea

Erantzukizunpeko adierazpena behar duten egintzak, Lurralde Antolamendu eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 26ko 1/2017 Foru Legearen 192. artikulua:
 • Merkataritza-jarduera gauzatzeko lokalak egokitzearekin lotutako obrak, aplikatzekoa den araudi sektorialaren arabera.
 • Udal-ordenantzetan zehaztutako garrantzi edo neurri txikiko obrak.
 • Itxiturak eta hesiak.
 • Bide publikotik ikus daitezkeen publizitate-kartelak.
 • Obra txikiak, helburu dutenak akaberak berritzea edo hobetzea, instalazioak berritzea edo aldatzea, eta, oro har, garrantzi txikikoak.
 • Eraiki aurreko lanak, hala nola zundaketak, prospekzioak, dastatzeak eta saiakuntzak.
 • Eguzki-energia autokontsumorako aprobetxatzeko instalazioak, aparkatzeko eraikin edo pergolen gainean, potentzia-mugarik gabe. Honako instalazio hauek ez dira araubide honen mende egongo:
  • Interes kulturaleko edo katalogatutako ondasun deklaratutako eraikinetan egitea; kasu horretan, foru lege honen 62.7.c) artikuluan jasotakoa aplikatuko da.
  • Eraikinaren zimenduei edo egiturari eragiten diotenak.
  • Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa behar dutenak, aplikatu beharreko ingurumen-araudiaren arabera
 • Eraikinen barruan dauden ibilgailu elektrikoak kargatzeko guneak, kultura-interesekotzat jotako ondasunetan edo beste edozein babes-araubideren mende daudenetan eragina izan dezaketenean izan ezik.

Baztertuta daude:

 • Eraistea dakarten obrak.
 • Teknikari baten esku-hartzea behar duten obrak.
 • Eraikinaren zimenduei edo egiturari eragiten dieten obrak.
 • Hirigintza-plangintzan aurreikusitako antolamenduarekin bat ez datozen eraikinetako obrak.
 • Interes kulturaleko ondasun deklaratutako edo katalogatutako eraikin eta elementuetako obrak; kasu horretan, Foru Legearen 62.7.c) artikuluan jasotakoa aplikatuko da.
 • Erabilera publikoko lurzoruari eragiten dioten obrak.
 • Sailkatutako jarduera-proiektu baten izapidetzearekin lotutako obra txikiak.

Eskatzaileak

Pertsona fisikoak edo juridikoak

Aurkezpena

Telematikoki, Erregistro Elektronikoaren bidez. Pertsona juridikoa bada, nahitaez egin beharko du izapidea bide horretatik.

Aurrez aurre, Auzo Bulegoan emango zaien inprimakia betez edo hemen deskargatuz: Obra txikien komunikazioa.

EIOZren eta tasen likidazioa

Udalaren kontuan sartuta, honako banketxe hauetan, autolikidazio-dokumentua betez:

Ordainketa erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu aurretik egin behar da.

Instalazio, Eraikuntza eta Obren gaineko Zergaren zerga-oinarria (ICIO)

Zerga obraren egikaritze materialaren kostuaren arabera likidatuko da, BEZetik, gastu orokorretatik, mozkin industrialetik eta altzarien elementuetatik kanpo.

Ordainketa non egin

Berriozarko Udaleko Auzo Bulegoan txartelarekin (beharrezkoa da Erosketa Elektroniko Seguruaren sistema aktibatuta izatea)

Banku-kontu batean:

CaixaBank: es 84 2100 51 84542200098217
Rural Kutxa: es 34 3008 0078 440703242321,
Laboral Kutxa: ES45 3035 0198 641980900009

Aurkeztu beharreko dokumentuak

 • Lanen memoria deskribatzailea
 • Aurrekontu osoa (eskulana eta materialak barne), partidaka banakatua eta eraikitzaileak eta/edo hornitzaileak sinatua, BEZa banakatuta
 • Eraikinetako fatxadetan eta/edo estalkietan (fatxadak margotzea, leihoak aldatzea, etab.) jarduketak egingo diren elementuen argazkiak
 • Zergen autolikidazioa, autolikidazio eredua normalizatuan eta ordainketa justifikatuta

  Araudia

  Lurralde Antolamendu eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 26ko 1/2017 Foru Legearen 192. eta 195. artikuluak.
  23/2011 Foru Dekretua, martxoaren 28koa, Nafarroako Foru Komunitatearen lurralde-eremuan eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituena (2011ko apirilaren 8ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua)